BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Báo cáo về mặt hàng giấy Ivory
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 14/08/2014 của một số doanh nghiệp là Công ty cổ phần Công nghiệp giấy Ngọc Việt, Công ty TNHH Thương mại và sản xuất bao bì Sông Lam, Công ty cổ phần Bao bì và in nông nghiệp, Công ty TNHH Thương mại và sản xuất bao bì Việt Đức phản ánh về việc phân loại mặt hàng giấy "Coated Ivory Board" (bản photo kèm theo). Qua rà soát trên Hệ thống MHS thì mặt hàng có tên khai báo "Giấy Ivory tráng phủ một mặt" hoặc "Giấy Ivory tráng phủ một mặt, dùng làm bao bì" được khai báo vào các mã số 4810.13.99, 4810,29.99, 4810.92.90. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát việc kê khai, phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế của các doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị đối với mặt hàng có tên khai báo "Giấy Ivory tráng một mặt" nhập khẩu từ ngày 01/01/2012 đến 31/08/2014 theo mẫu đính kèm.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 15/10/2014.
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH, THÀNH PHỐ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Kính gửi: Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan).

Số thứ tự
Tên hàng khai báo
Mã số khai báo và thuế suất MFN
Tên hàng theo kết quả phân tích, giám định (nếu có)
Mã số phân loại và thuế suất MFN
Mã số khai báo
Thuế suất MFN (%)
Mã số phân loại
Thuế suất MFN (%)
1
Giấy tráng 1 mặt hiệu IVORY dạng cuộn
4810.13.99
5
Bìa giấy nhiều lớp có hàm lượng bột kraft nhỏ hơn 80% tổng lượng bột giấy, được tráng phủ vô cơ, định lượng 304 g/m2, dạng cuộn khổ lớn hơn 800mm, mục đích chính làm bao bì
4810.92.90
10
2
Giấy IVORY tráng 1 mặt mới 100% định lượng (300- 350)g/m2, khổ (620- 1120)mm, dạng cuộn
4810.92.90
10
3
Giấy Ivory một mặt tráng láng. Đ/L: 350g/m2, khổ cuộn: 79cm.
4810.29.99
5

>> Xem thêm:  Việt kiều ở Úc muốn mua đất nông nghiệp để chăn nuôi ?

NGƯỜI LẬP BIỂU
Ngày... tháng ... năm 2014
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

>> Xem thêm:  Điều kiện nào để được mua đất nông nghiệp ? Mua đất chưa có sổ đỏ có được không ?