BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Phân tích, phân loại hàng hóa khai báo là “Chất Diethanol Isopropanolamine 85%”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của doanh nghiệp về việc nhập khẩu mặt hàng khai báo là “Chất Diethanol Isopropanolamine 85%” nhưng đã khai báo vào các mã số không thống nhất, không thực hiện lấy mẫu phân tích phân loại tại Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh dẫn đến kết quả phân loại khác nhau. Để thực hiện việc phân loại thống nhất đối với cùng một mặt hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng có khai báo là “Chất Diethanol Isopropanolamine 85%” phải lấy mẫu để phân tích, phân loạitại Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh để xác định chính xác tên hàng, thành phần, tính chất của mặt hàng nhập khẩu theo đúng quy định tại Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, đảm bảo phân loại theo đúng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành.
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Hóa chất Mê Kông (để biết);
- Trung tâm PTPLHH XNK và các Chi nhánh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái