TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11806/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP XNK Thủy sản Tân Phú
Địa chỉ: 241 Hòa Bình, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM
Mã số thuế: 0300659770

Trả lời văn bản số 49/CV-TP2014 ngày 17/12/2014 của Công ty về thuế thunhập cá nhân (TNCN) từ đầu tư vốn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế TNCN:

+ Tại Khoản 3b Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế:

Theoquy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

3.Thu nhập từ đầu tư vốn

Thunhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

...

b)Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.

...”

+Tại Điều 10 quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

“...

Thuếsuất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

...”

+ TạiKhoản 1d Điều 25 quy định khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

Tổ chức, cá nhân trả thunhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có tráchnhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừtrường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tưnày. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này.”

Trườnghợp của Công ty theo trình bày, sử dụng lợi nhuận sau thuế để chi trả cổ tức(bằng tiền mặt) cho cổ đông, sau đó thu lại ngay để bổ sung vào vốn kinh doanh,Công ty thực hiện lập chứng từ thu, chứng từ chi cùng một thời điểm thì Công tycó trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theoquy định.

CụcThuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
4239_316253 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga