BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11809/BTC-TCT
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam.
(Đ/c: Số 10, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội)

Trả lời công văn số 157/TTTD-KT ngày 02/4/2014 của Trung tâmThông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam về chính sách thuế, Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Về nguyên tắc: "Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịchvụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiềnhay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiềntrước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thutiền",

Tuy nhiên, theo trình bày của Trung tâm Thông tin tín dụngQuốc gia Việt Nam tại công văn số 157/TTTD-KT ngày 02/4/2014 thì: "Do đặcthù cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng (TTTD) thực hiện trên mạng cho các tổchức tín dụng (TCTD), chi nhánh TCTD, các doanh nghiệp cá nhân cả trong vàngoài nước; thời gian giao dịch online 24/24 giờ, không có giới hạn về khônggian và thời gian. Hàng tháng, CIC cung cấp trên 300.000 bản báo cáo TTTD chogần 3.000 đơn vị sử dụng; việc tổng hợp số liệu về số lượng và doanh thu cungcấp dịch vụ TTTD được CIC quy ước với khách hàng theo tháng.

... Thực tế CIC cần có thời gian từ 10-15 ngày để tự kiểmtra, đối chiếu số liệu và gửi thông báo (trên Web) để các đơn vị sử dụng dịchvụ kiểm tra, đối chiếu và tra soát nếu phát hiện có sai sót. CIC đã quy ước vớicác đơn vị sử dụng sau 05 ngày kể từ ngày thông báo số liệu cung cấp dịch vụ,các đơn vị không có phản hồi coi như số liệu đã thông báo là chính xác và chínhthức xác nhận hoàn thành việc cung cấp dịch vụ"; Bộ Tài chính chấp nhậnđối với hoạt động cung cấp thông tin tín dụng của Trung tâm Thông tin tín dụngQuốc gia Việt Nam, thời điểm lập hóa đơn GTGT chậm nhất không quá ngày thứ 20của tháng liền kề sau tháng phát sinh hoạt động cung cấp thông tin.

Bộ Tài chính trả lời để Trung tâm Thông tin tín dụng Quốcgia Việt Nam được biết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn