CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1181/CP-CN
V/v phê duyệt Dự án đầu tư Tuyến cáp quang biển trục Bắc Nam.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

-Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Thuỷ sản, Tài chính,
-Tài nguyên và Môi trường, Bưu chính, Viễn thông,
-Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Bưu chính, Viễn thông (văn bản số 520A/BBCVT-KHTC ngày 7 tháng 4 năm 2003), giải trình của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Văn bản số 286/QLDA ngày 27 tháng 5 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4564/BKH /TĐ&GSĐT ngày 30 tháng 7 năm 2003) về việc đầu tư Dự án Tuyến cáp quang biển trục Bắc - Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông: phê duyệt đầu tư Dự án Tuyến cáp quang biến trục Bắc - Nam sau khi thẩm định và chuẩn xác lại tổng mức đầu tư: chịu trách nhiệm toàn diện về Dự án.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng