CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1181/CP-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục 03 dự án vận động GEF tài trợ năm 2002

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5750BKH/KTĐN ngày 09 tháng 9 măm 2002) về việc phê duyệt danh mục các dự án vận động Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ quyết định:

1. Phê duyệt danh mục các dự án cần vận động nguồn tài trợ của GEF năm 2002:

- Dự án 1: "Bảo vệ môi trường tránh khỏi những tác động của quá trình công nghiệp hóa vật nuôi ngày càng tăng ở Đông Á", giai đoạn chuẩn bị do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thực hiện; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thực hiện sau khi văn kiện dự án hoàn thiện, được GEF cam kết tài trợ.

- Dự án: "Xây dựng và triển khai các mối quan hệ đối tác giữa khu vực  nhà nước và khu vực tư nhân trong các đầu tư môi trường", Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng làm cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện.

- Dự án 3: "Giải quyết các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) ở thành phố Hồ Chí Minh - xây dựng và triển khai các công nghệ trình diễn", với tổng kinh phí là 28.000 USD cho UNDP điều hành, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Thông báo cho GEF biết quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện,

- Sau khi có cam kết tài trợ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các cơ quan tiếp nhận viện trợ biết để xây dựng văn kiện các dự án, trình duyệt theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm