BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1181/LĐTBXH-TL
V/v: xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng

Trả lời công văn số 114/CTUBT-HC ngày 14/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 4069/BTC-TCNH ngày 29/3/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước; báo cáo quyết toán tài chính năm 2004, năm 2005, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2006 và xu hướng phát triển, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thấy Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng đủ điều kiện xếp doanh nghiệp hạng I.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định xếp hạng đối với Công ty.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Xổ số kiến thiết và gửi văn bản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, Vụ TL.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng