BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc trường hợp thanh lý máy móc thiết bị tạo tài sản cố định
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 162/HQBD-TXNK ngày 17/01/2014 của Cục Hải quan Bình Dương vướng mắc về việc tính thuế nhập khẩu đối với lô hàng máy móc, thiết bị nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định hết thời gian khấu hao. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 1 Điều 96 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính: Đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế hoặc đã được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan thì căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tính thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai mới (thời điểm thay đổi mục đích sử dụng). Trong đó, trị giá tính thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể:
1/ Trị giá nguyên tệ của tờ khai hải quan mới: Khai theo trị giá lúc nhập khẩu ban đầu;
2/ Trị giá tính thuế nhập khẩu được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam. Theo đó, trị giá tính thuế bằng (%) trị giá khai báo tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
Cơ quan Hải quan căn cứ cơ sở dữ liệu giá tại thời điểm nhập khẩu để thực hiện kiểm tra giá khai báo theo đúng quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC .
Yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương căn cứ hồ sơ cụ thể, đối chiếu với quy định trên để thực hiện xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Giá (5b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

>> Xem thêm:  Rủi ro khi mua đất không có sổ đỏ mà chỉ có giấy tờ viết tay ? Thủ tục mua đất như nào là hợp pháp ?

>> Xem thêm:  Khi mua đất cần lưu ý những vấn đề gì ? Đặt cọc tiền mua đất có giá trị pháp lý như thế nào ?