TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11816/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Naito Việt Nam
Địa chỉ : lầu 1, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311765548

Trả lời văn thư số 01.2014. Naitongày 17/12/2014 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế TNCN:

+ Tại Điều 1 quy định phạm vi xác định thu nhậpchịu thuế của người nộp thuế như sau:

“Đối với cá nhân cư trú, thunhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, khôngphân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cưtrú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơitrả và nhận thu nhập.

1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trongcác điều kiện sau đây:

1.1. Có mặt tại Việt Nam từ183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kểtừ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó, ngày đến và ngày đi được tínhlà 01 (một) ngày. Ngày đến và ngày đi được xác định căn cứ vào chứng thực củacơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhânđó khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùngmột ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

Cá nhân có mặt tại Việt Namtheo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ ViệtNam.

1.2. Có nơi ở thường xuyêntại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

2. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điềukiện nêu tại khoản 1 nêu trên.”

+ Tại Điểm e.3 Khoản 2 Điều26 quy định về khai thuế, quyết toán thuế:

“Cá nhân cư trú là người nước ngoàikết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.”

Trường hợp Công ty theo trình bày có người nước ngoàilà Ông Kawakami Yoshitaka (chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật) làmviệc tại Việt Nam từ năm 2012, đến ngày 15/11/2014 kết thúc nhiệm kỳ công tác vàrời khỏi Việt Nam, là cá nhân cư trú năm 2014 thì Ông Kawakami Yoshitaka cónghĩa vụ kê khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế đến thời điểm15/11/2014.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: HC, TTHT.
4249-318309/2014 Tran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga