BỘ TÀI CHÍNH
--------------
V/v: Hướng dẫn xác định tiêu chí dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Trong quá trình thực hiện miễn thuế đối với các dự án ưu đãi đầu tư sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có phát sinh một số vướng mắc. Sau khi trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiêu chí xác định dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên để làm căn cứ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án thuộc lĩnh vực sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên như sau:
1. Căn cứ để xác định dự án đầu tư có sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên áp dụng đối với các dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư trước ngày Nghị định số 87/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 1/10/2010) là Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư (nếu trong Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư có ghi rõ dự án có sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên). Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư không ghi rõ dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo tiêu chí sử dụng từ 500 đến 5000 lao động trở lên thì căn cứ vào Luật chứng kinh tế kỹ thuật và văn bản đề nghị hưởng ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền trước ngày 1/10/2010.
2. Thời điểm để xác định dự án có sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên được tính từ khi doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động căn cứ vào tiến độ ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư (Khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định, nếu chưa có đủ từ 500 lao động trở lên thì vẫn giải quyết miễn thuế theo kê khai của doanh nghiệp. Nhưng khi dự án chính thức đi vào hoạt động thì phải có đủ từ 500 lao động trở lên). Nếu cơ quan hải quan kiểm tra, doanh nghiệp không sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên thì thực hiện truy thu thuế nhập khẩu.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của việc sử dụng số lượng lao động đã cam kết.
3. Loại lao động được tính:
3.1. Việc xác định số lao động sử dụng thường xuyên cho dự án sử dụng trên 500 lao động thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 3/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3.2. Đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước ngày Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 3/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành (từ ngày 18/1/2010) thì số lao động được tính bao gồm cả lao động thường xuyên và lao động thời vụ, tính bình quân của tổng số lao động sử dụng trong một (01) năm.
4. Cơ quan xác nhận số lao động sử dụng thường xuyên của dự án: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nới có dự án đầu tư.

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Giao Cục Hải quan địa phương nơi có dự án đầu tư có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp tên các dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư trước ngày 1/10/2010 tại địa phương có đăng ký và thực tế có sử dụng từ 500 lao động trở lên. Căn cứ văn bản xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Hải quan địa phương có trách nhiệm kiểm tra sau thông quan và xử lý miễn thuế đối với các dự án trước ngày 1/10/2010 đã kê khai miễn thuế theo lĩnh vực sử dụng thường xuyên trên 500 lao động tổng hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan để theo dõi chỉ đạo việc thực hiện. Các trường hợp đã kê khai sử dụng trên 500 lao động và thực tế qua kiểm tra doanh nghiệp không sử dụng đủ số lao động đã đăng ký thì truy thu đủ số tiền thuế thiếu và xử phạt theo quy định của pháp luật.
Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ vào các quy định hiện hành và hướng dẫn tại công văn này để kiểm tra sau thông quan, xử lý ưu đãi thuế nhập khẩu đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên thuộc các Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư cấp trước ngày 1/10/2010. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm niêm yết công khai công văn này tại trụ sở cơ quan hải quan và địa điểm làm thủ tục hải quan để người khai hải quan biết, thực hiện.
Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được hướng dẫn bổ sung.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTB xã hội (để p.hợp chỉ đạo t.hiện);
- Bộ Kế hoạch ĐT(để p.hợp chỉ đạo t.hiện);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế - BTC;
- Website BTC, Website TCHQ;
- Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?