Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 11821/TC-ĐT NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2001
VỀ VIỆC ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2002

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ,
Tổng công ty 91, cơ quan Trung ương các đoàn thể.

Để chủ động về vốn các dự án thuộc kế hoạch năm 2002 triểnkhai và thi công liên tục ngay từ đầu năm, trong khi chờ quyết định giao kếhoạch chính thức năm 2002, Bộ Tài chính chủ trương ứng trước một phần kế hoạchvốn đầu tư từ NSNN năm 2002.

Vốn ứng trước chủ yếu cho các dự án quan trọng, cấp bách,đang thi công liên tục, cần vốn thanh toán ngay từ đầu năm. Mức vốn ứng trướctương đương với số vốn cần thanh toán trong quý I/2002.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Tổng công ty 91, cơ quan trung ương các đoàn thể căn cứ tiến độ thực hiện, dựkiến kế hoạch năm 2002 của các dự án, lập nhu cầu vốn ứng trước gửi Bộ Tàichính (Vụ Đầu tư) trước ngày 20/12/2001.

Sau khi được thông báo mức vốn ứng, các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 91, cơ quan Trung ương các đoàn thểphân bổ cụ thể cho các dự án, gửi Kho bạc nhà nước và thông báo cho chủ đầu tưđể thanh toán; khi được Chính phủ giao kế hoạch, bố trí đủ số vốn ứng vào kếhoạch 2002 để hoàn trả NSNN.