BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1182/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Chinhánh Công ty TNHH GE Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số ngày31/07/2012 của Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam (Công ty GE) đề nghị hướng dẫnvề vấn đề chênh lệch tỷ giá. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề hạch toán chi phí khi xác định thu nhậpchịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chênh lệch tỷ giá:

Tại Khoản 8, Điều 7, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ kỳtính thuế năm 2012 quy định:

“8. Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá được xác định cụthể như sau:

Trong năm tính thuế doanh nghiệp có chênh lệch tỷgiá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phảitrả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, thì:

- Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liênquan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính củadoanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinhdoanh chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ khôngliên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanhchính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí sảnxuất kinh doanh chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhậpkhác.

- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợphải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giádo đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khibù trừ nếu còn lãi chênh lệch tỷ giá thì tính vào thu nhập khác, nếu lỗ chênh lệchtỷ giá thì tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịuthuế.

Các khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên không bao gồmchênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi,tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ”.

2. Về vấn đề hạch toán kế toán đối với khoản chênhlệch tỷ giá: Vấn đề này thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Vụ Chế độ kế toán và kiểmtoán, Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty GE liên hệ với Vụ Chế độ kế toán và kiểmtoán, Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

3. Về vấn đề lưu giữ hóa đơn mua hàng: Ngày22/08/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 11277/BTC-CĐKT trả lời trực tiếp choCông ty GE về vấn đề này. Đề nghị Công ty GE thực hiện theo hướng dẫn tại công vănnêu trên của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Công ty TNHHGE Việt Nam được biết. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếpđể được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường