VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1182/VPCP-TCCV
V/v thực hiện Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 03/BC-BTNMT ngày 19 tháng 01 năm 2009; của Bộ Tài chính tại Báo cáo số 07/BC-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2009 về việc thực hiện Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ điều chuyển nhiệm vụ, quyềnhạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tácđịnh giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường, Thủ tướngChính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchưa hoàn thành việc thực hiện Quyết định số 1735/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhphủ phải hoàn thành việc thực hiện Quyết định này trước ngày 10 tháng 3 năm2009; báo cáo Thủ tướng trước ngày 20 tháng 3 năm 2009, đồng gửi Bộ Tài nguyênvà Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo, trình cơ quan cóthẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật vềđịnh giá đất theo nhiệm vụ và quyền hạn của ngành tài nguyên và môi trường.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;
- VPCP: BTCN; các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; các Vụ: KTN, KTTH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (05). Hào, 87b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc