BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v: Quy định phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại cá Tra
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Tài chính nhận được công văn số 5924/BNN-TC ngày 28/7/2014 của Bộ NN&PTNT về việc quy định phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại và phương pháp tính giá thành cá Tra. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Trong thời gian qua, Bộ Tài chínhnhận được công văn số 120/2014/VASEP-KN ngày 26/6/2014 và công văn số 105/2014/CV-VASEP ngày 03/6/2014 của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Hiệp hội Vasep) gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về sửa đổi Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra. Trong đó, Hiệp hội Vasep kiến nghị bỏ quy định về “phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại cá Tra” (bản sao các công văn gửi kèm).
Để việc ban hành văn bản thu phí có tính khả thi và được sự đồng thuận của đối tượng chịu tác động của văn bản, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến cụ thể về các kiến nghị của Hiệp hội Vasep. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để ban hành văn bản thu phí theo quy định.
Cảm ơn sự phối hợp công tác của quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hiệp hội Vasep;
- Hiệp hội cá Tra Việt Nam;
- Vụ PC; Cục TCDN; Vụ TCNH, Cục QLG; TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST (P5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn