BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11824/BTC-TCHQ
V/v: giá tính thuế ắc quy NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam;
(Đ/c: Số 18 Phố 3, Khu Công nghiệp Vietnam-Singapore, Tòa nhà Thuận An, tỉnh Bình Dương)
- Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nanm;
(Đ/c: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
- Công ty TNHH LeLong Việt Nam.
(Đ/c: 40 Bà Chánh Thâu, KP2, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 555/PA-HC ngày25/7/2014 của Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam, công văn số 38- 14/GS-HCNS ngày28/7/2014 của Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam và công văn không số của Công tyTNHH LeLong Việt Nam kiến nghị bổ sung, điều chỉnh tăng mức giá tham chiếu mặthàng ắc quy nhập khẩu ban hành tại Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ ngày 01/4/2014của Tổng cục Hải quan và đề nghị có biện pháp ngăn chặn tình trạng ắc quy nhậpkhẩu gian lậnvề thuế để đảm bảo côngbằng cho các Doanh nghiệp, về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có chỉ đạo và Tổng cụcHải quan đã thực hiện một số biện pháp sau:

- Chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếnhành rà soát, kiểm tra sau thông quan các Doanh nghiệp nhập khẩu ắc quy có kimngạch lớn, rủi ro cao và báo cáo kết quả thực hiện trong quý III năm 2014.

- Tổ chức thu thập thông tin, xây dựng bổ sung, sửađổi mức giá tham chiếu mặt hàng ắc quy ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủiro về trị giá kèm theo Quyết định số 1946/TCHQ-TXNK ngày 01/7/2014.

Tuy nhiên, Công ty tiếp tục có vănbản đề nghị xem xét bổ sung thêm các nhãnhàng ắc quy nhập khẩu khác và điều chỉnh tăng mức giá tham chiếu mặt hàng ắcquy nhập khẩu, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang tổ chức rà soát, thu thậpthông tin để sửa đổi, bổ sung mức giá tham chiếu thay thế Quyết định số1946/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2014 trong tháng 8/2014.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty CP Pin Ắc quyMiền Nam, Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam và Công ty TNHH LeLong Việt Nam đượcbiết

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục KTSTQ (để chỉ đạo);
- Cục HQ các tỉnh, tp (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ-Bình (48).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái