BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 1183/TCHQ-GSQL
V/v thí điểm xuất khẩu mặt hàng gạo qua khu vực thôn Bảo Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Bộ Công Thương.
(Thường trực Ban chỉ đạo Thương mại Biên Giới)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 868/BCT-BGMN ngày06/02/2014 của Thường trực Ban chỉ đạo Thương Mại Biên giới (Bộ Công Thương)gửi kèm công văn số 42/BCT-BGMN ngày 02/01/2014 của Bộ Công Thương về việc nêutại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở ý kiến cuả Thường trực Ban chỉ đạo Thương mạiBiên giới (Bộ Công Thương) tại công văn số 868/BCT-BGMN dẫn trên, Tổng cục Hảiquan nhất trí về đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho phép các doanh nghiệp(đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho phép) được tiếp tục thí điểm xuấtkhẩu gạo qua khu vực thôn Bản Quẩn, thời gian thực hiện đến hết ngày 31/3/2014và khối lượng không quá 50.000 tấn như nếu tại điểm 2 công văn số 42/BCT-BGMNdẫn trên của Bộ Công Thương.

2. Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnhLào Cai sớm có báo cáo đánh giá kết quả thí điểm để có quy định chính thức vềviệc mở lối mở hoặc cửa khẩu phụ tại khu vực thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyệnBảo Thắng, tỉnh Lào Cai như kiến nghị nêu tại công văn số 1087/TCHQ-GSQL ngày27/01/2014 của Tổng cục Hải quan.

3. Công văn này thay thế công văn số 1086/TCHQ-GSQL ngày27/01/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Quý đơn vị được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các Bộ: Quốc phòng (BTLBĐ BP), Công an, GTVT, NN&PTNT, Y tế (để p/h);
- UBND tỉnh Lào Cai (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh