BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1183/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu mặt hàng Ngô rang nổ

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua rà soát trên hệ thống nghiệp vụ hải quan và xem xét các thông tin phản ánh liên quan, hiện có dấu hiệu doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng “Ngô hạt, dùng đ rang n” nhưng lại khai báo là mặt hàng Ngô thực phẩm như “Ngô hạt, dùng làm nguyên liệu sản xuất bánh kẹo” và “Ngô hạt, dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi”, “Ngô hạt mới qua sơ chế thông thường làm bột bánh”.... để hưởng chênh lệch về thuế suất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, thì:

Nhóm 10.05 được chi tiết gồm các dòng hàng:

10.05

Ngô.

1005.10.00

- Hạt giống

1005.90

- Loại khác:

1005.90.10

- - Loại dùng đ rang n (popcorn)

1005.90.90

- - Loại khác

Tham khảo chú giải bổ sung SEN của Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN cho dòng hàng 1005.90.10:

“NGÔ LOẠI DÙNG ĐỂ RANG NỔ (POPCORN)

Ngô loại dùng đ rang n(popcorn) còn được gọi là ngô rang n, là loại ngô (ngô, Zea mays var. Everta) nở ra từ nhân và phồng lên khi bị làm nóng. Popcorn có khả năng nbởi vì, giống như hạt dền, lúa miến, hạt dim mạch (quinoa) và hạt kê, nhân hạt ngô có một lớp vỏ kín, ẩm, cứng và đầy tinh bột. Áp lực tạo ra bên trong làm nổ (hoặc "pop") hạt ngô. Một số loại ngô đang được canh tác chỉ sử dụng làm ngô rang nổ”;

Trường hợp mặt hàng được xác định là Ngô dạng hạt, loại dùng đ rang n(popcorn), được thu hoạch sấy khô, chưa qua quá trình xay xát, sao tẩm thì thuộc mã số 1005.90.10.

Trường hợp mặt hàng là Ngô dạng hạt, không phải loại dùng để rang nổ (popcorn), không thỏa mãn chú giải SEN nói trên, được thu hoạch sấy khô, chưa qua quá trình xay xát, sao tẩm thì thuộc mã số 1005.90.90.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về thủ tục chuyển hộ khẩu và thủ tục nhập khẩu tại nơi ở mới ?

Trường hợp mặt hàng là Ngô dạng hạt, loại dùng để rang n, đã tẩm ướp, chưa rang (ví dụ: tẩm dầu nành, muối...) thì thuộc nhóm 20.08, mã số 2008.10.99.

Đquản lý hiệu quả công tác phân loại hàng hóa và tránh gian lận, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát toàn bộ dữ liệu tại đơn vị đối với mặt hàng ngô hạt nhập khẩu có mã số khai báo 1005.90.90 và căn cứ vào hồ sơ hải quan, hàng hóa thực tế nhập khẩu đthực hiện thống nhất việc phân loại, xác định mức thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Thanh tra-Kiểm tra (để ph/hợp);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để ph/hợp);
- Cục Quản lý rủi ro (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền
(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng