VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1183/VPCP-TCCV
V/v sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 46/TTr-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2008; của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3683/BNV-TCBC ngày 05 tháng 12 năm 2008; của Bộ Tài chính tại Công văn số 15014/BTC-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2008; của Bộ Tư pháp tại Công văn số 172/BTP-PLHSHC ngày 16 tháng 01 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung điểm h khoản5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo, trình Chính phủ trongQuý II năm 2009 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 5 Điều 2 Nghịđịnh số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trườngtheo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7888/VPCP-TCCV ngày 17tháng 11 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trườngbiết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc