BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 11837/TCHQ-GSQL
V/v: Kiểm tra chất lượng thép
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Bộ Công Thương
Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan gặp vướng mắc về việc kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng thép nhập sản xuất xuất khẩu sau đó chuyển tiêu thụ nội địa, xin được trao đổi với quý Bộ nội dung cụ thể như sau:
Theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 5662/BCT-KHCN thì loại hình "nhập sản xuất xuất khẩu" không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN . Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại công văn số 5662/BCT-KHCN nêu trên thì:"Trường hợp chuyển sang tiêu thụ nội địa, các doanh nghiệp phải làm thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo Khoản 4, Điều 39 Thông tư 128/2013/TT-BTC và thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định của Thông tư liên tịch số 44/2013- BCT-BKHCN".
Tuy nhiên, thực tế trường hợp nguyên liệu, vật tư (doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu là thép cán nóng, cán nguội...) đã được doanh nghiệp đưa và sản xuất thành sản phẩm (là thép cán nguội đã mạ kẽm, sơn phủ hoặc các sản phẩm như dầm cầu, nồi hơi, thiết bị tiết kiệm than...) nhưng không xuất khẩu mà chuyển tiêu thụ nội địa. Theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì khi chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu, vật tư nhập sản xuất hàng xuất khẩu doanh nghiệp phải kê khai trên tờ khai hải quan mới và làm thủ tục hải quan theo loại hình nhập khẩu kinh doanh. Theo đó, hàng hóa khai báo trên tờ khai mới là nguyên liệu, vật tư đã kê khai khi nhập sản xuất nhưng hàng hóa tiêu thụ nội địa là sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu này. Vậy, trường hợp thép nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất khẩu, tuy nhiên sản phẩm chuyển tiêu thụ nội địa có thuộc sự điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN hay không."
Tổng cục Hải quan xin được trao đổi, mong sớm nhận được ý kiến của Bộ Công Thương./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh