CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1184/CP-QHQT
V/v HTKT do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5113 BKH/KTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2003 về dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) “Tăng cường quản lý thực thi Chiến lược phát triển hệ pháp luật Việt Nam đến năm 2010” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý đưa dự án HTKT “Tăng cường năng lực quản lý thực thi Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ không hoàn lại 300.000 USD vào danh mục các dự án ODA năm 2003.

- Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt dự án HTKT trên và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, có lưu ý những ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc ký kết dự án HTKT trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng