BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1184/TCHQ-GSQL
V/v đóng dấu Chi cục trên Danh mục hàng hóa miễn thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 283/HQBD-NVngày 11/02/2009 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo và đề nghị đồng ý đểcác Chi cục trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đóng dấu tròn của Chi cụckhi tiếp nhận Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo ủy quyền của Cục Hảiquan tỉnh Bình Dương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong khi chờ hướng dẫn tại Thôngtư mới thay thế Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, đốivới việc đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế, Tổng cục Hảiquan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện theo đúng hướng dẫn tạiThông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính; Quyết định 2424/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008 và công văn số 5112/TCHQ-GSQL ngày 06/09/2007 củaTổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Bình Dương thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh