BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1184 TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA không hoàn lại

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Văn phòng Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế
- Ban quản lý dự án Khu bảo tồn biển Hòn Mun

Trả lời công văn số IUCN/03/49 ngày 17/03/2003 của Văn phòng tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế về việc hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án Khu bảo tồn biển Hòn Mun là dự án viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Đối với các hoá đơn mua hàng hoá dịch vụ trước ngày 30/9/2001: Căn cứ hướng dẫn tại thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính và công văn số 1804 TC/TCT ngày 5/3/2002 của Bộ Tài chính, trường hợp trong thời gian đầu thực hiện Dự án, do một số nguyên nhân khách quan, chủ dự án Khu bảo tồn biển Hòn Mun chưa đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế, Văn phòng Tổ chức bảo tồn thiên nhiên (đơn vị được uỷ nhiệm nhận tiền viện trợ) mua hàng hoá, dịch vụ cho Dự án thì chủ dự án được hoàn thuế GTGT đã trả đối với các hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ mua vào trước ngày 30/9/2001 nếu chủ dự án cam kết hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án nói trên và cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu xác minh bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ đã thống kê khai nộp thuế đối với các hoá đơn nêu trên.

- Đối với các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ kể từ ngày 30/9/200: Việc kê khai hoàn thuế GTGT thực hiện như hướng dẫn tại điểm 1, mục III, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục thuế trả lời để Văn phòng tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế, dự án Khu bảo tồn Hòn Mun biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến