TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1184/TCT-PCCS
V/v: Lệ phí trước bạ và thuế GTGT khi rút vốn bằng tài sản

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 126/CT-THDT ngày 07/3/2006 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về việc lệ phí trước bạ và thuế GTGT khi rút vốn bằng tài sản; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 10, mục III, phần 1 Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

Trường hợp Công ty chấp thuận cho cá nhân rút vốn bằng đúng tài sản trước đây đã góp vốn (Công ty đã đăng ký quyền sở hữu tài sản đó) thì Công ty không phải tính thuế GTGT và cá nhân đó không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu tài sản do rút vốn.

Khi giao tài sản Công ty phải lập hóa đơn làm cơ sở đăng ký quyền sở hữu xe ôtô. Các chỉ tiêu về thuế GTGT trên hóa đơn không ghi, gạch bỏ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương