BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1184/TM-XNK
V/v hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU năm 2003

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ qui định về việc phân giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU năm 2003 theo Thông tư số 08/2002/TTLT /BTM-BKHĐT-BCN ngày 12/8/2002 của Liên Bộ Thương mại-Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Công nghiệp,

Căn cứ Công văn số 1784/TM-KHXNK ngày 29/5/2003 Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được chuyển nguồn hạn ngạch giành cho các lô hàng sử dụng nguyên liệu sản xuất trong nước xuất khẩu sang thị trường EU năm 2003 của các Doanh nghiệp thuộc Thành phố sang nguồn hạn ngạch thương mại thông thường, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Đồng ý Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh chuyển số lượng hạn ngạch các Cat. 5, 6, 7, 8 và 29 nằm trong nguồn hạn ngạch hỗ trợ cho các thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sử dụng vải sản xuất trong nước chưa phân bổ cho tới ngày 30/5/2003 sang hạn ngạch thương mại để tiếp tục phân bổ cho các Doanh nghiệp trực thuộc Thành phố.

Bộ Thương mại đề nghị Sở Thương mại thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai giao hạn ngạch cho các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu