VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1184/VPCP-KTTH v/v tình hình triển khai Nghị định số 140/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1475/BTC-TCDN ngày 08 tháng 02 năm 2021 về báo cáo tình hình triển khai Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ (Nghị định 140), Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn các nội dung được giao tại Nghị định 140 theo đúng chỉ đạo tại điểm 1 văn bản số 60/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Nghị định 140, kịp thời hướng dẫn xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện Nghị định; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp có văn bản phản ánh về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 140.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu báo cáo của Bộ Tài chính nêu trên (gửi kèm) để hướng dẫn theo thẩm quyền đối với nội dung được giao tại Nghị định 140.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, ĐMDN, THTGĐ Cổng TT
ĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3)
LV

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMMai Thị Thu Vân