TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11842/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh
Địa chỉ: Số 64-68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300938037

Trả lời văn bản số 68/CVML-2014 ngày 17/12/2014của Công ty về hóa đơn, chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“...

Tổ chức kinh doanh đặt in hoá đơn phải insẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hoá đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóađơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phíatrên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã sốthuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.

...”

+ Tại Khoản 4 Điều 9 quy định:

“...

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc,chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị giatăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hànhcho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc,chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khaithuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc,chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn.

...”

Trường hợp Công ty trụ chính ở tại TP.HồChí MinhChi nhánh hạch toán phụthuộc kê khai, nộp thuế Giá trị gia tăng tại Đồng Nai thì Công ty đặt in hoáđơn riêng cho Chi nhánh để sử dụng hoặc sử dụng chung mẫu hóa đơn với Công tytheo hướng dẫn trên. Trước khi sử dụng hoá đơn, Chi nhánh phải lập Thông báophát hành hoá đơn gửi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại Đồng Nai và phải nộpbáo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thựchiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tạivăn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT 4;
- Phòng PC;
- Lưu: HC, TTHT.
4288–316427 (24/12/2014)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga