BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1185/TCHQ-GSQL
V/v thuê mượn thiết bị giữa 2 doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 090224 ngày 24/02/2009 và công văn số 090225 ngày 25/02/2009 của Công tyTNHH Aureole BCD là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) có trụ sở tại Khu chế xuấtLong Bình đề nghị cho phép và hướng dẫn Công ty làm thủ tục mượn các thiết bịkhuôn từ Công ty Furukawa là DNCX có trụ sở tại KCN Tân Thuận, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ ChíMinh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 13,Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ để giải quyết thủ tụcmượn các thiết bị khuôn nêu trên giữa Công ty TNHH Aureole BCD và Công tyFurukawa.

Thủ tục hải quan thực hiện theohướng dẫn tại khoản XIV, Mục II, Phần B, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Aureole BCD
(thay trả lời);
(Đ/c: Lô B4, Khu CX Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh