TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1185/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động giao khoán đất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 23234CT/DNNN2 ngày 23/11/2005, công văn số 2062CT/DNNN2 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thuế GTGT đối với khoản thu từ hoạt động giao khoán đất nông nghiệp cho tổ chức, cá nhân nhận khoán; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT thì: khoản thu từ hoạt động giao khoán đất nông nghiệp theo chủ trương của Nhà nước để bên giao khoán trang trải chi phí đã bỏ ra và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận khoán có kết hợp mua/bán hoặc trao đổi sản phẩm hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT, thì phải nộp thuế GTGT đối với từng hoạt động phát sinh theo quy định của Luật thuế GTGT.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương