VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1185/VPCP-QHQT
V/v thu hút công dân Sri Lanka vào Việt Nam tham quan du lịch, kinh doanh

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công an (côngvăn số 665/BCA-A61 ngày 23 tháng 12 năm 2013) về việc thu hút công dân SriLanka vào Việt Nam tham quan du lịch, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ NguyễnTấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Ngoại giao chỉ đạo cơ quanđại diện Việt Nam tại Sri Lanka tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức gặpgỡ các nhà đầu tư, cơ quan chức năng của Chính phủ Sri Lanka để giới thiệu vềquy định pháp luật, thủ tục xuất nhập cảnh của Việt Nam; về tiềm năng, môitrường đầu tư nhằm thu hút khách du lịch, thương mại.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchchỉ đạo Tổng cục Du lịch đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến du lịch; nghiên cứuxây dựng các chuyến, tuyến du lịch phù hợp để thu hút khách Sri Lanka và ViệtNam tham quan du lịch.

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp vớiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vàcác cơ quan có liên quan làm thủ tục đối với các trường hợp công dân Sri Lankamuốn vào Việt Nam nhưng chưa có cơ quan, tổ chức trong nước mời, đón.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN; Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng