BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11853 TC/TCT
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 16046/CT-ĐTNN ngày 12/7/2004 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp theo, trường hợp do lý do khách quan thì được khấu trừ trong thời gian tối đa là 03 tháng tiếp sau.

Trường hợp số thuế GTGT của chi phí thuê cơ sở hạ tầng phát sinh trong tháng 11/2002 nhưng tới tháng 4/2003 Công ty Hà Nội Steel Center mới kê khai với Cục thuế TP. Hà Nội là quá thời gian theo quy định (tối đa không quá 03 tháng tiếp sau) vì vậy phải xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Tuy nhiên do đây là thuế GTGT đầu vào của chi phí thuê cơ sở hạ tầng dài hạn trong 47 năm, số thuế GTGT này đã được đơn vị cung cấp là KCN Thăng Long kê khai và nộp thuế đầy đủ vào NSNN nên Công ty Hà Nội Steel Center được xem xét hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng được các quy định về hồ sơ hoàn thuế GTGT (trừ điều kiện phải kê khai trong vòng 03 tháng).

Bộ Tài chính trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến