BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1186/TCHQ-GSQL
V/v khai báo trên C/O

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Liên quan đến vướng mắc của Cục Hảiquan Đồng Nai nêu tại công văn số 179/HQĐNa-GSQL đề ngày 29/01/2013, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Khoản 5, Điều 6, Phụ lục 7 Thôngtư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thì: "Nhiều mặthàng có thể được khai trên cùng một C/O, với điều kiện từng mặt hàng phải đápứng các quy định về xuất xứ đối với từng mặt hàng đó".

2. Qua kiểm tra hồ sơ và bản saoC/O số KL-193121P-362116 thấy:

- Ô số 7 thể hiện tên từng sản phẩmvới số lượng, trọng lượng, giá trị hàm lượng khu vực (RVC) và mã số hàng hóacủa sản phẩm đó;

- Ô số 8 và 9 thể hiện giá trị hàmlượng khu vực chung cho các mặt hàng và tổng số lượng hàng hóa.

Theo cách ghi như trên thì thôngtin bắt buộc đối với từng mặt hàng đã được thể hiện trên C/O, nên việc ghi tiêuchí xuất xứ (RVC), trọng lượng riêng cho từng mặt hàng không đúng vị trí theomẫu C/O và hình thức khai báo C/O trên đây có thể được xem xét chấp nhận. Đềnghị đơn vị kiểm tra lô hàng có liên quan và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vịbiết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh