BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1186/TCT-TS
V/v lệ phí trước bạ đất thuê

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Côngty sứ vệ sinh Inax Giảng Võ

Trảlời công văn số 1208-VINAX ngày 1/3/2007 của Công ty sứ vệ sinh Inax Giảng Võvề lệ phí trước bạ đất đối với đất thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theoquy định tại điểm 1b mục I và mục II, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật vềlệ phí trước bạ thì: đất là đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Các tổ chức, cá nhâncó tài sản là đất phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sử dụng đấtvới cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kể cả trường hợp được Nhà nước giao đất,cho thuê đất, trừ những trường hợp quy định không phải nộp lệ phí trước bạ quyđịnh tại mục III, phần I của Thông tư.

Tạiđiểm 2, mục I, Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 8/1/2007 của Bộ Tài chính sửađổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC (nêu trên) quy định: “Đất thuê của nhànước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp” thuộctrường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ. Quy định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 5/2/2007.

Theođó, trường hợp Công ty sứ vệ sinh Inax Giảng Võ khi đăng ký quyền sử dụng đấtthuê với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã nộp lệ phí trước bạ vào ngân sáchnhà nước ngày 22/7/2007 (thời điểm Thông tư 02/2007/TT-BTC nêu trên chưa cóhiệu lực) thì Công ty không được thoái trả số lệ phí trước bạ đã nộp vào ngânsách nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương