BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1187/BHXH-CĐBHXH
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Bảohiểm xã hội các quận, huyện

Từ ngày 01/5/2013, việc giải quyết chế độ thai sảnkhi sinh con thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 . Ngày23/4/2013, BHXH Việt Nam đã có văn bản số 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn một số nộidung liên quan đến chế độ thai sản theo quy định của Bộ Luật Lao động. NayBHXH/TP hướng dẫn thêm như sau:

1. Yêu cầu Giám đốc BHXH quận huyện căn cứ nội dunghướng dẫn của văn bản 1477/BHXH-CSXH nêu trên để triển khai thực hiện. (văn bảngửi kèm)

2. Một số lưu ý:

2.1. Nội dung văn bản trên chỉ áp dụng cho đốitượng là lao động nữ khi sinh con mà đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theoquy định của Luật BHXH, không áp dụng cho trường hợp nhận nuôi con nuôi.

2.2. Đối với những trường hợp lao động nữ sinh contrước ngày 01/5/2013 thì phải căn cứ vào ngày nghỉ việc trước khi sinhconđể xác định có thuộc đối tượng giải quyết thai sản theo quy địnhcủa Bộ Luật lao động không. Cần đọc kỹ các ví dụ 1, 2, 3 nêu tại mục 3.2 củavăn bản 1477/BHXH-CSXH.

2.3. Hồ sơ đề nghị cơ quan BHXH cấp bổ sung tiềnchênh lệch gồm:

2.3.1. Trường hợp đang làm việc mà sinh con:

+ Trách nhiệm của người sử dụng lao động

- Danh sách những người đề nghị truy lĩnh theo mẫuC67a-HD (03 bản) trong đó: cột 3 ghi số tháng đề nghị duyệt bổ sung; cột 4 ghitổng số tháng hưởng thai sản (kể cả thời gian được duyệt bổ sung); cột 5 ghi sốtiền đề nghị cấp thêm; cột D (ghi chú) ghi thời điểm nghỉ việc trước khi sinhcon.

- 01 bản photo danh sách người lao động hưởng chếđộ thai sản (mẫu C67a-HD) đã được cơ quan BHXH giải quyết trước đây có tên củangười lao động đang lưu tại đơn vị;

+ Trách nhiệm của cơ quan BHXH:

- Căn cứ hồ sơ do đơn vị chuyển đến, hồ sơ lưu trữvà quy định tại văn bản 1477/BHXH-CSXH nêu trên xác định những trường hợp đượctruy lĩnh, lập 03 danh sách theo mẫu C67b-HD (01 bản trả đơn vị, 01 bản lưu và01 bản chuyển P.KHTC hoặc bộ phận kế toán để cấp tiền bổ sung trên cơ sở 2% đơnvị đang giữ).

2.3.2. Trường hợp sinh con sau khi nghỉ việc:

+ Trách nhiệm của người lao động

- Nộp đơn đề nghị có xác nhận của chính quyền địaphương nơi đang cư trú;

+ Trách nhiệm của cơ quan BHXH

- Căn cứ hồ sơ lưu trữ để xem xét giải quyết. Nhữngtrường hợp thuộc đối tượng được cấp thêm tiền trợ cấp thì lập 03 Quyết địnhtruy lĩnh (01 bản trả người lao động có đóng dấu đã chi trả; 01 bản lưu cùng hồsơ gốc; 01 bản kế toán lưu).

Lưu ý: Số tháng đề nghị truy bằng số tháng đượchưởng theo Bộ Luật Lao động trừ số tháng đã được giải quyết.

Ví dụ: Chị M nghỉ việc trước khi sinh con từ ngày8/01/2013, sinh 01 con ngày 01/2/2013, làm việc trong môi trường lao động khôngcó yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Chị M đã được BHXH quận 1 giải quyếtthai sản 4 tháng. Nay chị M được nhận thêm tương ứng 2 tháng trợ cấp thai sản.

Đề nghị Giám đốc BHXH các quận, huyện triển khainội dung hướng dẫn này đến cán bộ chính sách để thực hiện. Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH/TP để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- Website BHXH/TP;
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến