CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1187/CP-CN
V/v dự án BOT Phú Mỹ 3

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (tờtrình số 3455/CV-NLDK ngày 11/8/2003) về trình duyệt Hồ sơ bổ sung Dự án nhàmáy điện BOT Phú Mỹ 3, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Hồ sơ bổ sung dự án nhàmáy điện BOT Phú Mỹ 3 như đề nghị của Bộ Công nghiệp đã trình tại công văn nêutrên.

2. Giao Bộ Công nghiệp rà soát vàchịu trách nhiệm ký Hợp đồng BOT sửa đổi; rà soát và ký văn bản Xác nhận vàChấp thuận của Bộ Công nghiệp liên quan dự án điện BOT Phú Mỹ 3.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soátvà chịu trách nhiệm ký văn bản Xác nhận và Chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầutư. Cấp giấy phép bổ sung phù hợp với Hợp đồng BOT của dự án điện BOT Phú Mỹ 3.

4. Giao Ngân hàngNhà nước phê duyệt hồ sơ vay vốn và cho phép Công ty BOT Phú Mỹ 3 được thế chấpquyền sử dụng đất và tài sản dự án cho Bên cho vay nước ngoài thông qua một đạilý vận tải trong nước.

5. Giao Tổng công ty Điện lực ViệtNam rà soát ký văn bản Xác nhận và Chấp thuận của Tổng công ty Điện lực ViệtNam và ký hợp đồng mua bán điện (PPA) sửa đổi.

6. Giao Tổng công ty Dầu khí Việt Namrà soát và ký văn bản Xác nhận và Chấp thuận của Tổng công ty Dầu khí Việt Namvà ký hợp đồng mua bán khí (GSA) sửa đổi.

7. Giao Công ty Đầu tư xây dựng vàphát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (UDEC) rà soát và ký văn bản Xác nhận vàChấp thuận của UDEC và ký hợp đồng sử dụng địa điểm (SUA) sửa đổi.

8. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho phép Công ty BOT Phú Mỹ 3 đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụngđất và tài sản dự án.

9. Giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lýcho dự án sau khi toàn bộ các văn bản liên quan của dự án nêu trên đã được kýkết./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải