BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1187/TCHQ-KTTT
V/v: vướng mắc thực hiện công văn 965/BTC-CST

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 39/HQGLKT-NV ngày 09/02/2009 của Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum về việcvướng mắc khi thực hiện công văn số 965/BTC-CST Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Ngày 10/10/2005, Bộ Nông nghiệpvà phát triển Nông thôn có Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ban hành quy định vềkiểm tra, kiểm soát lâm sản, vì vậy việc xác định nguồn gốc gỗ nhập khẩu đốivới sản phẩm gỗ khi xuất khẩu thực hiện theo Quyết định này.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan Gia Lai-Kon Tum biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (03)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng