BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1187/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế TP. Hà Nội

Trảlời công văn số 2522/CT-ĐTNN ngày 14/2/2007 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãithuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tạiđiểm 2 phần C Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chínhhướng dẫn: “Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 1,2 và 3, mục I, phần B Thông tư này hết hiệu lực vào thời điểm hết hiệu lực củaNghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 5/6/2000 của Chính phủ về xây dựng và pháttriển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000-2005”. Như vậy, các doanh nghiệp phầnmềm thành lập từ năm 2006 không áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệptheo hướng dẫn tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tàichính. Doanh nghiệp phần mềm thành lập từ năm 2006 trở đi áp dụng ưu đãi vềthuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương