BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1187/TM-CSTNTN
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân theo QĐ số 94/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời công văn số 1299/BKH-QLKT ngày 11/3/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân theo Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg ngày 17/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thương mại xin báo cáo kết quả thực hiện và dự kiến triển khai các công việc liên quan như sau:

1. Các công việc liên quan đã làm được

- Trong 2 năm 2001-2002, Bộ Thương mại đã phát hành 22 ấn phẩm nhằm tuyên truyền, quảng bá sản phẩm Việt Nam cho các nhà kinh doanh nước ngoài, cung cấp thông tin về thị trường nước ngoài cho các doanh nghiệp các kỹ năng xúc tiến thương mai như hội chợ triển lãm, lập văn phòng đại diện. Một số ấn phẩm có liên quan trực tiếp đến nông sản và ngành nghề nông thôn là: “Dự đoán thị trường hàng nông sản thế giới đến năm 2005”, “Thực trạng hàng nông sản thế giới”, “Sản phẩm và làng nghề”, “Đĩa CD ngành thuỷ sản và may mặc”, “Hướng dẫn hội chợ triển lãm”, “Hướng dẫn văn phòng đại diện”, “Hội chợ triển lãm năm 2003”

- Tổ chức được gần 30 cuộc hội thảo, hội nghị nhằm phổ biến kiến thức nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cung cấp, giới thiệu, thông tin, kinh nghiệm, đặc điểm, quy định hải quan của một số thị trường quan trọng. Tổ chức 10 lớp tập huấn về xúc tiến thương mại để nâng cao năng lực xúc tiến thương mại cho gần 800 học viên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với các thông tin mới nhất và thiết thực nhất về thị trường...Bộ Thương mại cũng đã tổ chức khoảng 45 hội chợ, triển lãm, đoàn doanh nghiệp khảo sát và giao dịch thương mại tại Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Đông, Châu Phi, EU, Trung Quốc...trong đó phần lớn doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản đã tham gia và hỗ trợ tích cực. Giúp các HTX, doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu hàng nông sản, thủy sản và thủ công mỹ nghệ tại thị trường nước ngoài; đặc biệt là thương hiệu cà phê, chè, gạo, thủy sản... Các hoạt động nêu trên đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo lập và nâng cao uy tín của các sản phẩm nông sản Việt Nam trên thị trường nước ngoài. Thông qua các kỳ hội chợ, các doanh nghiệp đã có dịp tiếp xúc trực tiếp với bạn hàng, tìm hiểu thị hiếu, nhu cầu của khách hàng, có cơ hội tiếp cận được hàng trăm đầu mối giao dịch, ký được một số bản ghi nhớ, hợp đồng xuất khẩu và hợp tác kinh doanh.

- Soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ. Đã tổ chức họp với các Bộ liên quan và ra văn bản nêu rõ kế hoạch và nội dung triển khai, hướng dẫn thi hành Nghị định này gửi các bộ liên quan.

- Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thương mại nông thôn đến năm 2010” (Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 20/3/2003).

2 Các công việc liên quan đang và dự kiến triển khai thực hiện

- Dự tính, trong năm 2003, sẽ tổ chức, tham gia ít nhất 25 cuộc triển lãm và 21 đoàn khảo sát thị trường nước ngoài cho các doanh nghiệp nông-lâm-thuỷ sản và thủ công mỹ nghệ.

- Thành lập 03 văn phòng tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Dự kiến sẽ tổ chức khoảng 80 lớp tập huấn trên toàn quốc đề cao năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại và Marketing.

- Tiếp tục giúp các doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu hàng nông sản, thuỷ sản và thủ công mỹ nghệ tại thị trường nước ngoài; đặc biệt thương hiệu cà phê, chè, gạo, thủy sản ... cũng như cung cấp thông tin và các thị trường nước ngoài, từ tình hình chung cho tới các dự báo chiều hướng cung-cầu cho các doanh nghiệp thông qua thư viện và trung tâm tra cứu dữ liệu phục vụ doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia hoạt động tại Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đu Bai.

- Hoàn thành việc xây dựng các chương trình xúc tiến trọng điểm trong năm 2003 để trình Chính phủ và hoàn thiện “Quy chế xây dựng và quản lý chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia”.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 20/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thương mại nông thôn đến năm 2010”:

+ Xây dựng “Đề án về các giải pháp khuyến khích thương nhân tiếp tục mở rộng lưu thông hàng hoá ở nông thôn”, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ vào quý III năm 2003

+ Xây dựng “Chương trình phát triển hệ thống chợ đến năm 2010”, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ vào quý III năm 2003.

(Đã xây dựng và gửi “Đề cương báo cáo thực trạng quản lý và phát triển chợ từ năm 2000 đến nay và phương hướng phát triển chợ đến năm 2010” đến Sở Thương mại các tỉnh, thành phố yêu cầu chuẩn bị báo cáo);

+ Xây dựng thí điểm mô hình, tổ chức thị trường nội địa (ở 3 tỉnh thuộc 3 miền) với các nội dung chính là: Phát triển mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của HTX thương mại; mở rộng mạng lưới đại lý, khuyến khích thực hiện đại lý mua bán; từng bước hoàn thiện hệ thống chợ. Dự kiến hoàn thành tháng 9/2003.

- Hoàn thành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ.

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố triển khai việc “Thành lập quỹ hỗ trợ xúc tiên thương mại trên cơ sở ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ doanh nghiệp” để trình Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ quy định./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ