Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 11877 TC/TCT NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 2002
VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ
THEO PHƯƠNG THỨC ĐỔI HÀNG VỚI LÀO

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc TW

- CácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Căn cứ thẩm quyền vànguyên tắc xác định giá tính thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7 Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu; Thoả thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chínhphủ nước CHDCND Lào ký tại Viêng Chăn ngày 13/08/2002, Công văn số 1128/CP-QHQT ngày 20/09/2002 của Chính Phủ về quan hệ hợp tác Việt Lào.

Nhằm hỗ trợ và khuyếnkhích cho các doanh nghiệp trong việc trao đổi hàng hoá với Lào theo thoả thuậnđã ký giữa hai Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế nhập khẩu đốivới hàng hoá nhập khẩu theo phương thức đổi hàng với Lào, như sau:

Đối với các hợp đồng đổi hàng giữa các doanh nghiệp hai nước(hợp đồng được Bộ Thương mại hai nước phê duyệt theo Điểm 4.2 thoả thuận một sốvấn đề cụ thể trong quan hệ hợp tác Việt – Lào năm 2002 đã ký tại Viêng Chănngày 13/08/2002), được phía Lào thanh toán bằng hàng hoá tương ứng với số hànghoá xuất đổi được áp dụng giá tính thuế theo hợp đồng ký kết giữa các công ty,nhưng giá tính thuế không thấp hơn 60% (sáu mươi phần trăm) của mức giá tínhthuế do Tổng cục Hải quan ban hành. Nếu giá theo hợp đồng thấp hơn 60% thì giátính thuế được tính bằng 60% mức giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.Đối với những mặt hàng thuộc Danh mục Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩuthì vẫn phải áp dụng giá tính thuế tối thiểu theo quy định.

Văn bản này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Đối với các hợpđồng đổi hàng được Bộ Thương mại cho phép thực hiện từ sau ngày 13/9/2002 (ngàycó hiệu lực của thoả thuận Viêng Chăn) đến ngày ký văn bản này thì toàn bộ sốlượng hàng hoá thực hiện theo hợp đồng đã ký cũng được thực hiện giá tính thuếnhập khẩu theo hướng dẫn tại Công văn này.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị được biết và thực hiện.