CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1188/CP-QHQT
V/v phê duyệt Thoả thuận về thuế quy định tại Nghị định thư tài chính Việt - Pháp

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
-Bộ Ngoại giao,
-Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5296 BKH/KTĐN, ngày 29 tháng 8 năm 2003) về việc phê duyệt Thoả thuận về thuế quy định tại Nghị định thư tài chính Việt - Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt nội dung Thoả thuận giữa hai Chính phủ về vấn đề thuế đối với các dự án thuộc Nghị định thư tài chính Việt - Pháp.

- Uỷ quyền Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký Thoả thuận trên với đại diện Chính phủ Pháp.

- Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại cho việc ký Thoả thuận theo quy định./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải