BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1188/QLCL-TTPC
V/v hướng dẫn thực hiện tiếp nhận PAKN

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

- Các phòng cơ quan Cục;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục,

Theo báo cáo của các phòng và các cơ quan, đơnvị thuộc Cục về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6tháng đầu năm 2014, số liệu về tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghịvề quy định hành chính theo (Biểu số 06a/BTP/KSTT/KTTH) không phản ánh thực trạngviệc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (qua tổng hợpcác câu hỏi và trả lời hỏi đáp pháp luật Cục vẫn thực hiện định kỳ, báo cáo củacác địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành, nghề thực tế có nhiều phản ánh,kiến nghị về quy định hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sảnvà thủy sản).

Để thực hiện đúng quy định về tiếp nhận xử lýphản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, Cục hướng dẫn bổ sung và yêu cầucác đơn vị thực hiện đúng về nội dung phản ánh, kiến nghị về quy định hànhchính như sau:

1. Lãnh đạo đơn vị và các cán bộ liên quancần nghiên cứu để nắm vững hệ thống các văn bản có liên quan đến việc tiếpnhận, xử lý phản ánh kiến nghị:

a) Nghị định 20/2008/NĐ-CP Nghị định20/2008/NĐ-CP ngày14 tháng 02 năm 2008củaChính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quyđịnh hành chính;

b) Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

c) Quyết định 224/QĐ-QLCL ngày 18tháng 7 năm 2011 của Cục ban hành Quy định tiếp nhận và xử lý phản ánh,kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và các vấn đề chấtlượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

d) Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 củaBộ Tư pháp vềhướngdẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thựchiện kiểm soát thủ tục hành chính;

e) Văn bản số323 /QLCL-TTPC ngày06/3/2014 của Cục về việc thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 củaBộ Tư pháp.

2. Thực hiện đúng Biểu mẫu báo cáo:

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy địnhhành chính theo thẩm quyền: Biểu số 06a/BTP/KSTT/KTTH; (Phụ lục III ban hànhkèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng BộTư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình,kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính).

3. Nắm chắc định nghĩa có liên quan để phân loạivà xử lý đúng: (được quy định tại Điều 3 Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủvề tiếpnhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính):

a) Quy định hành chính là những quy định về cơchế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đờisống nhân dân, thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, do cơquan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật;

b) Phản ánh là việc cá nhân, tổ chức có ý kiếnvớicơ quan hành chính nhà nước về những vấn đề liên quan đến quy địnhhành chính, bao gồm: những vướng mắc cụ thể trong thực hiện; sự không hợp pháp,không hợp lý, không đồng bộ, không thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Namhoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác;

c) Kiến nghị là việc cá nhân, tổ chức có phảnánh vớicơ quan hành chính nhà nước về các nội dung được thể hiện tạiđiểm b nêu trên và đề xuất phương án xử lý hoặc có sáng kiến ban hành mới quyđịnh hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

d) Hành vi hành chính là hành vi của cơ quanhành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trongcơ quan, tổ chức đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quyđịnh của pháp luật (Khoản 2 điều 3 Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 ngày24/11/2010).

4. Hình thức phản ánh, kiến nghị:

Các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức vềquy định hành chính được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

a) Văn bản (công văn; thông qua các báo cáo địnhkỳ, báo cáo hàng tháng, quý, năm; văn bản phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cánhân; văn bản qua email, trực tiếp qua phần hỏi đáp/kiến nghị trên website củaCục).

b) Điện thoại (thực hiện đúng yêu cầu quy địnhtại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 20/2008/NĐ-CP ) và được ghi ra phiếu khi tiếp nhận.

c) Phiếu lấy ý kiến (theo từng đợt tổ chức lấy ýkiến).

Bên cạnh đó, nội dung phản ánh, kiến nghị còn cóthể được tiếp nhận thông qua các hình thức sau: Hội nghị, hội thảo do Cục, cáccơ quan, đơn vị tổ chức; qua trang thông điện tử (email, website).

Lưu ý: Khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị phải cósổ để ghi chép theo dõi theo quy định.

5. Một số ví dụ để phân biệt về hỏi đáp pháp luật;phản ánh; kiến nghị:

a) Ví dụ câu hỏi pháp luật:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư (Nghị định) Bcó quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận XYZ, vậy cơ quan (doanh nghiệp) chúngtôi phải gửi hồ sơ đến cơ quan (đơn vị) nào để được cấp giấy chứng nhận về ATTP.

b) Ví dụ về phản ánh:

Tại Điều 8 Thông tư (Nghị định) B quy định thờihạn cấp giấy chứng nhận XYZ là 15 ngày, tuy nhiên quy định này đã gây nhiều khókhăn cho các doanh nghiệp vì thời gian xử lý hồ sơ quá lâu và không phù hợp vớiLuật A.

c) Ví dụ về kiến nghị:

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư (Nghị định)B theo hướng rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận XYZ còn 10 ngàycho phù hợp với quy định của Luật A.

6. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào hướng dẫn trên, Cục yêu cầu cácphòng, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục nghiêm túc thực hiện việc tổng hợp, phânloại và báo cáo đầy đủ về các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (theomẫu hướng dẫn) trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộcphạm vi, nhiệm vụ được giao cho các đơn vị theo đúng thời gian, chế độ báo cáo.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các PCT (để biết và chỉ đạo);
- Lưu: VT, TTPC

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh