BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1188/TCT-CS
V/v xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1728/CT-TTHT ngày 13/11/2012 củaCục Thuế tỉnh Long An về nghĩa vụ thuế TNDN từ thu nhập chuyển nhượng vốn, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2 Phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về phạm vi áp dụngthuế TNDN như sau:

"Doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sảnxuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc cóthu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫnriêng của Bộ Tài chính. Các doanh nghiệp này nếu có hoạt động chuyển nhượng vốnthì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Phần E Thông tưnày."

- Tại Điểm 1 Mục V Phần B Thông tưsố 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập khác như sau:

"Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượngchứng khoán theo hướng dẫn tại Phần E Thông tư này."

- Tại Điểm 2.1 Phần E Thông tư số130/2008/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập tính thuế như sau:

"… Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quyđịnh giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán khôngphù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyểnnhượng. Căn cứ ấn định giá chuyển nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quanthuế hoặc căn cứ giá chuyển nhượng vốn của các trường hợp khác ở cùng thờigian, cùng tổ chức kinh tế hoặc các hợp đồng chuyển nhượng tương tự."

- Tại Điểm 3 Phần E Thông tư số130/2008/TT-BTC nêu trên quy định về việc kê khai, nộp thuế đối với thuếTNDN từ chuyển nhượng vốn như sau:

"3.1. Đối với doanh nghiệp Việt Nam và doanhnghiệp nước ngoài chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyểnnhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khácvà kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

3.2. Đối với doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nướcngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệpchuyển nhượng vốn.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có tráchnhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhậpdoanh nghiệp phải nộp.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơidoanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế."

Căn cứ theo các quy định trên thì:

1. Trường hợp chuyển nhượng vốn lần 1:

Công ty Scottish & Newcastle UK Ltd (bên nướcngoài trong Công ty Kronenbourg Việt Nam) chuyển nhượng phần vốn (50% vốn điềulệ) trong Công ty TNHH Kronenbourg Việt Nam cho Carlsberg Breweries A/S thì CarlsbergBreweries A/S có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay Công ty Scottish &Newcastle UK, Ltd.

2. Trường hợp chuyển nhượng vốn lần 2:

Carlsberg Breweries A/S chuyển nhượng phần vốn (50%vốn điều lệ) trong Công ty TNHH Kronenbourg Việt Nam cho Vietnam Japan BeerPte.Ltd thì Vietnam Japan Beer Pte.Ltd có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thayCarlsberg Breweries A/S.

Hồ sơ khai thuế nộp tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệpcủa tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế (Cục Thuế tỉnhLong An).

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy địnhgiá thanh toán hoặc Cục Thuế tỉnh Long An có cơ sở để xác định giá thanh toánkhông phù hợp theo giá thị trường thì Cục Thuế thực hiện kiểm tra và ấn địnhgiá chuyển nhượng theo hướng dẫn tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An đượcbiết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn