BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1188/TCT-PCCS
V/v chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bình Dương

Trảlời công văn số 556/CT-TT &HT ngày 25/1/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương vềtrích khấu hao đối với tài sản là sân tập golf, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tạiđiểm 1.1 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đápứng điều kiện: “Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh”. Tài sản làsân tập golf để phục vụ việc vui chơi giải trí của khách hàng không thu tiềnkhông phải là tài sản sử dụng vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, dovậy, không được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhậpdoanh nghiệp. Các chi phí liên quan để phục vụ khách hàng chơi golf cũng khôngđược tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương