BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11880/BTC-QLCS
V/v phối hợp thực hiện xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 27/01/2014, Bộ Tài chính đã banhành Thông tư số 15/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khuvực giám sát hải quan (Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2014). TạiThông tư này quy định trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn có liên quan củađịa phương tham gia xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan nhưsau:

- Sở Tài chính tỉnh, thành phố nơicó hàng hóa tồn đọng, đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm thamgia Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng với tư cách là thành viên Hội đồng xử lý.

- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương nơi có hàng hóa tồn đọng tham gia Hội đồng để tổ chức bán đấugiá hàng hóa tồn đọng trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giáchuyên nghiệp.

- Cơ quan môi trường sở tại chấpthuận và hướng dẫn xử lý tiêu hủy đối với loại hàng hóa gây ảnh hưởng đến môitrường.

Để triển khai có hiệu quả Thông tưsố 15/2014/TT-BTC Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạoSở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời với CụcHải quan thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BTC nêu trên.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợpcủa Quý cơ quan.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí