BỘ TÀI CHÍNH
-------------
V/v: Lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, TP: Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng.
Ngày 13/01/2003, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2003/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển Việt Nam. Qua thời gian thực hiện, Thông tư này cho thấy không còn phù hợp, không phản ánh được các loại hàng hóa tồn đọng khác, không quy định về thời hạn xử lý dẫn đến tồn đọng kéo dài, việc xử lý đối với hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan mà không có người đến nhận theo Điều 45 Luật Hải quan chưa có văn bản hướng dẫn dẫn đến không có cơ sở giải quyết hoặc giải quyết không thống nhất.
Mặt khác, theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp, thời gian qua, tại một số cảng biển quốc tế xảy ra tình trạng hàng hóa tồn đọng, lưu giữ không có người nhận, gây khó khăn cho công tác quản lý, ô nhiễm môi trường, lãng phí tài sản và tạo bức xúc trong dư luận. Nguyên nhân tồn chủ yếu là các lô hàng chờ xin giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành, hàng hóa chờ giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại giữa người mua và người bán, hàng chờ thanh toán, hàng không có người nhận,… việc xử lý đối với loại hàng hóa này chưa có hướng dẫn cụ thể.
Xuất phát từ thực trạng hàng hóa tồn đọng tại các cửa khẩu, cảng biển và những vướng mắc, bất cập trong việc xử lý, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư hướng dẫn trình tự xử lý hàng hóa bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan mà chưa có người đến nhận và hàng hóa khác lưu giữ tại cửa khẩu không có người nhận, đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 05/2003/TT-BTC; Dự thảo Thông tư gồm 4 Chương, 17 Điều và đã được lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, thuộc Bộ Tài chính, Hiệp hội cảng biển Việt Nam, Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và để phù hợp với thực tế công tác quản lý hàng hóa XNK tồn đọng tại cảng biển của các cơ quan hữu quan, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ và UBND tỉnh, thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư (gửi kèm) gửi về Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) theo fax số: 04.38725909, địa chỉ thư điện tử [email protected]) trước ngày 12/9/2011 để Bộ Tài chính tổng hợp, ban hành theo đúng tiến độ, chương trình công tác.
Trân trọng sự phối hợp của Quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ. (19).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn