BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1189/TCT-PCCS
V/v: chi phí hợp lý tính thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Côngty KTCB Lâm nông sản Cung ứng Xuất khẩu TP. HCM

Trảlời công văn số 334/CV-VFC ngày 24/11/2006 của Công ty KTCB Lâm nông sản cungứng Xuất khẩu TP. HCM (VYFACO) về việc xác định chi phí hợp lý tính thuế thunhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Tại điểm 7 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BộTài chính hướng dẫn Nghị định số 164/2003/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệpquy định: “Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ củangân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế căncứ vào hợp đồng vay. Chi trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suấtthực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất chovay cùng thời điểm của ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với cơ sở kinhdoanh”.

Căncứ hướng dẫn nêu trên thì Công ty VYFACO được tính chi trả lãi tiền vay của cácđối tượng khác vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanhnghiệp tối đa 1,2 lần mức lãi suất cho vay cùng thời điểm của ngân hàng thươngmại. Khoản chênh lệch giữa chi phí lãi vay thực tế và chi phí lãi vay được tínhvào chi phí hợp lý theo quy định như nêu trên Công ty chi bằng nguồn lợi nhuậnsau thuế.

2.Tại điểm 2 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BộTài chính hướng dẫn: “Trường hợp cơ sở kinh doanh mua sản phẩm làm bằng mây,tre, cói, dừa, cọ… của người nông dân trực tiếp làm ra: mua sản phẩm thủ côngmỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh; mua đất, đá, cát, sỏi của người dântự khai thác; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt và một số dịch vụ củacá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định thìđược lập bảng kê trên cơ sở chứng từ thanh toán của người bán hàng hóa, cungcấp dịch vụ (mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này), Giám đốc doanh nghiệp duyệtchi theo bảng kê và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trungthực của bảng kê”.

Tạiđiểm 1 Điều 12 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng tronghoạt động kinh doanh quy định:

“Chứngtừ kế toán phát sinh ở ngoài lãnh thổ Việt Nam ghi bằng tiếng nước ngoài, khisử dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt…

Bảndịch chứng từ ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài”.

Căncứ các quy định nêu trên, các chi phí phát sinh tại nước ngoài được tính vàochi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo nguyêntắc: Chi phí phát sinh tại nước ngoài phải có chứng từ kế toán và phải dịchchứng từ đó sang tiếng Việt kèm theo bản chính làm căn cứ để ghi sổ kế toán vàhạch toán chi phí.

Đốivới việc thuê người ở nước ngoài thực hiện các công việc tại nước ngoài thì thunhập của người làm thuê đó không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân tạiViệt Nam theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty VYFACO biết và thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế TP. HCM;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương