THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1189/TTg-CN
V/v rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến mua, bán và hoán cải tàu thuyền

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 5990/BGTVT-VT ngày 26 tháng 6 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 2924/BTP-PLQT ngày 02 tháng 8 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3776/BTNMT-KHTC ngày 06 tháng 8 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5505/BKHĐT-KCHTĐT ngày 06 tháng 8 năm 2019), Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2280/BKHCN-CNN ngày 31 tháng 7 năm 2019), Tài chính (Công văn số 9963/BTC-TCDN ngày 26 tháng 8 năm 2019) và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Công văn số 1229/UBQLV-CNHT ngày 29 tháng 8 năm 2019) về việc báo cáo rà soát các quy định liên quan đến mua, bán và đăng kiểm, đăng ký tàu biển, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan tại các văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ (về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển), bổ sung các quy định về quản lý hoạt động hoán cải tàu thuyền, bao gồm các quy định về: Tiêu chí, điều kiện tàu thuyền được phép hoán cải, thẩm quyền quyết định và quy trình, thủ tục thực hiện việc hoán cải tàu thuyền tại Việt Nam; trong Quý I năm 2020, trình Chính phủ theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: K
ế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, KGVX, NC, ĐMDN, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng