THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: ký Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam-Anh.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3921/TTr-BGTVT ngày 04 tháng 7 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý nội dung dự thảo "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về vận chuyển hàng không" kèm theo công văn nói trên của Bộ Giao thông vận tải.
2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ ký chính thức Hiệp định với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.
3. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 18
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải