ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1189/UBND-TC
V/v thuế GTGT đối với giống cây trồng phục vụ dự án đầu tư

Đà Lạt, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhậnđược kiến nghị của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biếnrau, hoa trên địa bàn về việc cơ quan hải quan không chấp nhận việc khai báo thuếGTGT theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng đối với mặthàng giống cây trồng nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp,đồng thời tiến hành xem xét, truy thu thuế GTGT đối với mặt hàng này đối vớicác doanh nghiệp đã nhập khẩu trong thời gian qua, vì lý do giấy đăng ký kinhdoanh không có nội dung đăng ký ngành nghề nhập khẩu, kinh doanh giống câytrồng. Qua nghiên cứu, đối chiếu các quy định liên quan và kiến nghị các doanhnghiệp, UBND tỉnh Lâm Đồng có ý kiến như sau:

Mặt hàng giống cây trồng là các sảnphẩm trồng trọt chưa qua chế biến, khi nhập khẩu doanh nghiệp có thể khai báovào khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 5 Luật thuế GTGT. Theo các quy định hiện hành vềthuế GTGT, chính sách nhập khẩu mặt hàng giống cây trồng, …; các doanh nghiệpcho rằng, các sản phẩm giống cây trồng do doanh nghiệp nhập khẩu, chỉ để phụcvụ hoạt động trồng, sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp như rau, hoathuộc dự án đầu tư, không phải hình thức nhập khẩu về kinh doanh thương mại. Dođó, các doanh nghiệp đã khai báo mặt hàng này thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật thuế GTGT, xuất phát từ lý do sau:

1. Quy định về thuế GTGT đối vớigiống cây trồng:

- Theo quy định của Luật Thuế GTGTthì đối tượng chịu thuế, thuế suất thuế GTGT được áp dụng thống nhất từ khâunhập khẩu, sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

- Khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT quyđịnh sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơchế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra và ở khâu nhập khẩuthuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Theo đó, những hàng này sẽ không chịuthuế GTGT ở khâu sản xuất; bán ra và khi nhập khẩu; phải chịu thuế GTGT trongcác khâu kinh doanh thương mại tiếp theo. Mức thuế suất được quy định cụ thểtại Thông tư 131/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính. (Ví dụ Cây rau diếp xoăn, mã số 0601201000:không chịu thuế GTGT khi nhập khẩu hoặc tự sản xuất, bán ra; 5% khi kinh doanhthương mại tại các khâu tiếp theo).

- Khoản 2 Điều 5 Luật thuế GTGT quyđịnh giống cây trồng không chịu thuế GTGT. Theo đó, đối với mặt hàng giống câytrồng là đối tượng không chịu thuế GTGT tại tất cả các khâu: nhập khẩu, tự sảnxuất bán ra và kinh doanh thương mại tiếp theo (Ví dụ mặt hàng cây phong langiống, mã số 0602902000: không chịu thuế tại tất cả các khâu).

- Theo quy định tại Khoản 2 mục IIphần A Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế GTGT và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế GTGT quy định giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT ở khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Giống cây trồngthuộc đối tượng không chịu thuế GTGT do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thươngmại có giấy đăng ký kinh doanh giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp.

2. Quy định về sản xuất, kinhdoanh, nhập khẩu giống cây trồng theo Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11

a) Theo quy định tại điều 36, Pháplệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 thì:

- Tổ chức sản xuất, kinh doanhgiống cây trồng chính với mục đích thương mại phải có giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng;

- Tổ chức, cá nhân kinh doanhgiống cây trồng chính phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó cómặt hàng về giống cây trồng.

b) Theo quy định tại điều 41, Pháplệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 thì:

- Tổ chức, cá nhân được nhậpkhẩu các loại giống cây trồng có trong danh mục giống cây trồng được phép sảnxuất, kinh doanh;

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu cácloại giống cây trồng chưa có trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất,kinh doanh phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép.

Như vậy, theo quy định tại Pháplệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 thì giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh về lĩnh vực giống cây trồng hoặc mặt hàng về giống cây trồng chỉ áp dụngđối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại mặt hàng giống câytrồng; đối với doanh nghiệp nhập khẩu giống cây trồng để phục vụ sản xuất, chỉcần tuân thủ đúng quy định tại Điều 41, Pháp lệnh giống cây trồng số15/2004/PL-UBTVQH11 .

3. Quy định về chính sách nhậpkhẩu hàng hóa theo các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại và Luật Đầu tư

a) Đối với doanh nghiệp Việt Namkhông có vốn đầu tư nước ngoài:

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtThương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, muabán, gia công và quá cảnh hàng hóa thìđối với thương nhân Việt Nam không cóvốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (gọi tắt là thương nhân): trừ hàng hóathuộc danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; hàng hóa thuộc danh mục cấmnhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóakhông phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong thực tế hoạt độngsản xuất kinh doanh nghiệp của doanh nghiệp, nếu không có nhu cầu kinh doanhmặt hàng giống cây trồng, mà chỉ nhập khẩu về để phục vụ sản xuất, theo quyđịnh tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP doanh nghiệp cũng không nhất thiết phải đềnghị bổ sung ngành nghề kinh doanh giống cây trồng trong giấy đăng ký kinhdoanh mới được phép nhập khẩu.

b) Đối với doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài:

Theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt độngmua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa củadoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; khoản 2 mục II Thông tư 04/2007/TT-BTMngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn hoạt động nhập khẩu và tiêu thụ sảnphẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Đầu tư; Quyết định 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 củaBộ Thương mại công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạtđộng liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thì:doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài chỉ được nhập khẩu hàng hóa khác để triển khai hoạt động đầu tưphù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấychứng nhận đầu tư. Các doanh nghiệp muốn kinh doanh phân phối hàng hóa phảiđược cấp giấy phép kinh doanh và theo lộ trình mở cửa thị trường của Việt Namkhi gia nhập WTO.

Như vậy, đối với doanh nghiệp đầutư nước ngoài, theo quy định hiện hành thì chỉ được phép nhập khẩu hàng hóa vềđể phục vụ sản xuất của chính doanh nghiệp là chủ yếu, hoạt động nhập khẩu đểkinh doanh thương mại phải có giấy phép kinh doanh do UBND tỉnh hoặc Bộ CôngThương cấp, đồng thời chỉ cho phép đối với một số ngành hàng và theo lộ trìnhcụ thể. Do đó, việc quy định nội dung kinh doanh giống cây trồng trong giấyphép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư rất ít doanh nghiệp được phép.

4. Tính thống nhất trong hồ sơvà các chứng từ liên quan:

Theo quy định tại Pháp lệnh giốngcây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu các loạigiống cây trồng chưa có trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinhdoanh, phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép bằngvăn bản. Trong thực tế trên địa bàn, một số doanh nghiệp nhập khẩu mặt hànggiống cây trồng ngoài danh mục được phép sản xuất, kinh doanh phải xin phép BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ngoài ra, các doanh nghiệp có dự ánưu đãi đầu tư, trong giấy phép đầu tư, chứng nhận đầu tư đều quy định hàng hóanhập khẩu của doanh nghiệp được miễn thuế theo Điều 16, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (nay là Nghị định 87/2010/NĐ-CP ) trong đó cómặt hàng giống cây trồng;

Vì vậy, khi nhập khẩu, doanh nghiệpkhai báo cụ thể giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản2, Điều 5 Luật Thuế GTGT để phù hợp với giấy phép, điều kiện miễn thuế nhậpkhẩu theo các giấy tờ có liên quan.

5. Về thực tế hoạt động nhậpkhẩu giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:

Để khuyến khích phát triển nôngnghiệp, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu, sảnxuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp như chính sách thuế nhập khẩu, thuếGTGT và chính sách hỗ trợ tín dụng, …

Do có lợi thế về khí hậu, thổnhưỡng, trên địa bàn có nhiều DN hoạt động trồng, chế biến, kinh doanh, xuấtkhẩu các mặt hàng rau, hoa, trong đó đa số là doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài. Theo các doanh nghiệp, việc nhập khẩu giống cây trồng chỉ phục vụ nhucầu sản xuất, trồng trọt không kinh doanh thương mại đối với giống cây trồngnhập khẩu. Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng, góp phầnlớn trong việc tăng trưởng, phát triển kinh tế trên địa bàn, các sản phẩm rau,hoa Đà Lạt đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường nội địa, quốc tế vàkhu vực.

Trong bối cảnh hiện nay, các doanhnghiệp sản xuất, chế biến rau, hoa trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn về vốn,thị trường tiêu thụ. Việc cơ quan hải quan tiến hành truy thu thuế GTGT đối vớimặt hàng giống cây trồng do các doanh nghiệp nhập khẩu về để phục vụ trồng, sảnxuất, chế biến sản phẩm rau, hoa thuộc các dự án ưu đãi đầu tư trong thời gianqua sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanhnghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng thời chưa phù hợp với Luật thuế GTGT vàcác văn bản pháp luật liên quan.

Từ những nội dung nêu trên, để đảmbảo tính thống nhất trong việc áp dụng chính sách pháp luật theo quy định củaLuật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn hoạt động sản xuấtkinh doanh trên địa bàn, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ CôngThương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết:

- Hướng dẫn thống nhất việc áp dụngchính sách thuế GTGT đối với mặt hàng giống cây trồng; theo đó nếu doanh nghiệpnhập khẩu chỉ phục vụ cho hoạt động trồng, sản xuất, chế biến của chính doanhnghiệp theo các dự án đầu tư thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theokhoản 2; Điều 5 Luật thuế GTGT, không phụ thuộc vào nội dung giấy phép đầu tư,giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh giốngcây trồng hay không.

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩugiống cây trồng để phục vụ cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp, nhưng sau đókinh doanh thương mại, nhưng trong giấy chứng nhận kinh doanh không có ngànhnghề kinh doanh giống cây trồng, thì cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác địnhvà xử lý theo quy định tại Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chínhphủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Để sớm tháo gỡ vướng mắc, khó khăncho các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị Quý Bộ sớm xemxét, quan tâm giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Hải quan Đà Lạt;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên