VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1189/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị ban hành bổ sung Nghị định quy định hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động và Luật công đoàn

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Tổng Liên đoàn Laođộng Việt Nam (tại văn bản số 138/TLĐ ngày 13 tháng 02 năm 2014) về việc banhành bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động và Luật công đoàn,Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh vàXạ hội chủ trì, phối hợp với Bộ tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu đềnghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định trước ngày 15 tháng 3 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Lao động - Thương binh vào Xã hội, Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Tổng Liên đoàn Lao động VN:
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, V.III, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định