VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11893/VPCP-NNV/v xử lý vấn đề báo Pháp luật Việt Nam nêu về phá rừng Thông trồng Su Su tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Báo Pháp luật Việt Nam số ra ngày 31 tháng 10 năm 2017 có bài: “Vĩnh Phúc: Đốn rừng Thông trồng Su Su, một vụ phá rừng khôn khéo?” (xin gửi bản chụp kèm theo).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo Pháp luật Việt Nam nêu tại bài báo: “Vĩnh Phúc: Đốn rừng Thông trồng Su Su, một vụ phá rng 'khôn khéo'?”; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi vi phạm pháp luật và trả lời báo Pháp luật Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Báo Pháp luật Việt Nam;
- Các Bộ: NN&PTNT, CA;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: TH, PL, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, NN (2) Tn.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng